Professor Gielenstichting
Algemeen directeur J.B.M. Krebbekx
Raadhuisstraat 5
4715 CB Rucphen
info@gielenstichting.nl

De Professor Gielenstichting heeft de bevordering van het Rooms-Katholiek primair onderwijs als doel. Er zijn in totaal 6 katholieke basisscholen bij de stichting aangesloten, te weten de St. Martinusschool uit Rucphen, basisschool Vinkenbos uit Sprundel, Maria Goretti en Willibrodusschool uit St. Willebrord, de St. Martinusschool uit Schijf en de Mariadonk uit Zegge.

De inspanningen van de Professor Gielenstichting zijn erop gericht kinderen te helpen uitgroeien tot zelfredzame en mondige volwassenen. Om dat te bereiken wordt er op de aangesloten scholen aan kinderen een leer- en ontwikkelingsklimaat aangeboden waarbinnen individuele talenten op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied optimaal ontplooid kunnen worden.

De samenleving verandert, daarmee ook de taakstelling van maatschappelijke ondernemingen waaronder onderwijsstichtingen. Scholen zien steeds meer taken en verantwoordelijkheden op zich afkomen, hetgeen hoge eisen stelt aan de kwaliteit van directie en schoolteams. Uitgangspunt hierbij is dat‚ de school naast het gezin dè plaats is om jongeren tot kritische wereldburgers te vormen en respect bij te brengen. 'Scholen hebben een voorbeeldfunctie'. De school, die zuiver onderwijst, wordt steeds meer een zeldzaamheid.
Dit geldt zeker ook voor de scholen van de Professor Gielenstichting. Invulling van de maatschappelijke functie van de school gebeurt overigens niet in de laatste plaats door kinderen kennis en vaardigheden bij te brengen, die altijd noodzakelijk zijn om goed te kunnen participeren in de maatschappij. Daarom wordt er op onze scholen veel geïnvesteerd in de belangrijke instrumentele vakken als lezen, taal en rekenen.

Deze investering dient bij te dragen aan de brede ontwikkeling van kinderen. Bij een brede ontwikkeling gaat het erom dat kinderen zich ontwikkelen tot competente personen. Daaronder verstaan we het vermogen om te denken, te voelen en te handelen, dat kinderen helpt om greep te krijgen op de (sociale) wereld en daarin hun plaats te bepalen.
Binnen de Professor Gielenstichting is een werkgroep actief van techniekcoördinatoren van de zes scholen. Tijdens de bijeenkomsten informeren zij elkaar over hun activiteiten, worden gezamenlijke activiteiten afgesproken en worden ideeën uitgewisseld. Ook praktische zaken, zoals het gebruik maken van de faciliteiten van het technieklokaal in Schijf, behoort binnenkort tot de mogelijkheden. Het gaat hierbij steeds om zo'n 1800 kinderen. In de toekomst is het zelfs mogelijk dat de ruimte beschikbaar wordt gesteld ná schooltijd, in het kader van de brede school gedachte, voor kinderen die zich onder begeleiding willen verdiepen in wetenschap en techniek. Dit aanbod geldt dan voor de kinderen van de zes scholen.
 
 

TERUG

- Wetenschap en techniek op de St. Martinusschool in Schijf

- Professor
Gielenstichting


- Regionaal Steunpunt Techniek West-Brabant